Съобщение за свикване на заседание на Комисията, назначена със Заповед № 75/05.08.2014 год. на Директора на ОП „Чистота”, във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 2 (два) броя нови мотометачни машини за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" – гр.Пловдив".