Публична покана за доставка на приспособления за събиране на твърд битов отпадък