Открита процедура с предмет: Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив.

До всички участници в открита процедура с предмет: Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции
Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет – Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции, ще бъдат отворени на 11.06.2012г. от 10.30 часа (понеделник) в сградата на ОП „Чистота”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.