Отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП "Чистота" – Община Пловдив

На 26.09.2011г. в 15:00 часа в административната сграда на ОП"Чистота", гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценови оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП"Чистота"-Община Пловдив.