Уведомяват се всички заинтересовани лица, че ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив”, ще бъдат отворени на 12.09.2012 г. /сряда/ от 13:00 часа в зала на ОП „Чистота” – гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” №64А

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в предложението или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

10.09.2012 г.
гр. Пловдив

Златин Велев,
заместник- директор на ОП "Чистота"                                                                                                                                                                         и председател на комисията