СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

За нас

ОП ЧИСТОТА

„Чистота” е общинско предприятие, създадено с недвижимо имущество

– сгради и земя, собственост на Община Пловдив.

Техниката по основната и спомагателна дейност са собственост на предприятието.

Директор на ОП "Чистота" е инж. Десислава Георгиева.

1.2 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Отдел “Чистота” е основан през 1939 година с цел да изпълнява комунална функция.

Оттогава цялостната му дейност е била насочена към грижи за чистотата и хигиената на гр. Пловдив.
През 1993 с Решение № 8385/30.07.1993 г.; фирмено дело  №6141 от 1993 г.

Том – 3; страница – 174; партида – 58 е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност
“ЧИСТОТА” – ЕООД, със седалище:

ул. “Даме Груев” № 64 а, гр. Пловдив.
Насоката на дейността му е запазена и до ден днешен и не случайно е имплантирана в лозунга на
сегашното дружество – Винаги в услуга на града.

На 16.10.2010 г. е създадено ОП “Чистота” с Решение на Общински съвет № 305, взето с протокол №
22/03.08.2010 г., по реда на чл. 52 и чл. 53 т. 2 от ЗОС, с цел:

предоставяне на услуги по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на
територията на Община Пловдив.

Предприятието не е юридическо лице, правоприемник на дейността на “Чистота” ЕООД и се
ръководи и представлява пред всички институции и трети лица от директор. Съгласно Правилник за
устройството и дейността на ОП “Чистота”, управлението се извършва по утвърден Правилник за
вътрешния ред, правила за деловодна дейност, правилник за организация на специфичната дейност,
утвърдени от Кмета на Община Пловдив.
Дейността на предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от
определен от него заместник кмет.

1.2.1 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

СЪБИРАНЕ НА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ /домакински и подобни на
домакински/, чрез изградената общинска система и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за оползотворяване или обезвреждане;

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ на неопасни строителни отпадъци от ремонтни дейности на граждани,
отпадъци от опаковки, биоразградими растителни от домакинства и хранителни от кухни и обекти
за обществено хранене, чрез изградените общински системи за разделно събиране и
транспортиране до площадки за оползотовряване;

ОПЕРАТОР НА ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ на безвъзмездно предадени,
разделно събрани отпадъци от домакинства, съобразно обхвата на действащ разрешителен
документ и предаване за рециклиране/оползотворяване на лица, които притежават
необходимите документи по чл. 35 от ЗУО;

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДОВЕ И ТРАНСПОРТ за неопасни строителни отпадъци и др. неопасни
отпадъци, извън изградените общински системи от фл/юл срещу заплащане, съобразно

ПОДДЪРЖАНЕ изправността на предоставените стационарни съоръжения за събиране на
отпадъци от община Пловдив, включително и дезинфекцирането им;
нормативно регламентирания ред от националното законодателство;

МЕХАНИЗИРАНО И РЪЧНО ПОЧИСТАВНЕ на пътна инфраструктура и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване;

ПОЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ИЗХВЪРЛЕНИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗАТОВА МЕСТА И
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СМЕТИЩА;

ОДДЪРЖАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ и третиране с портивообледителни материали на пътна
инфраструктура и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване
на територията на община Пловдив, с изключение на прилежащите площи на частни или наети
имоти /задължение на собствениците или наемателите/;

УЧАСТИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ на дейностите по сметопочистване,
сметоизвозване, зимно поддържане и др. на територията на община Пловдив по възлагателни
договори на община Пловдив;

ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ, свързани с поддържане на чистотата и градската
инфраструктура на територията на община Пловдив, включително със строителна, комунална и др.
техника;

НАЛАГАНЕ САНКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАНН при установяване на административни нарушения по
наредби, приети от общински съвет пловдив, чрез упълномощени служители от Кмета на град Пловдив.

СЪБИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ СЕ ИЗВЪРШВА РАЗДЕЛНО, КАКТО СЛЕДВА:

ДОМАКИНСКИ/ПОДОБНИ НА ДОМАКИНСКИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ с контейнери тип
“KUKA”, тип “BOBR”;

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ в съдове тип “ЛОДКА”;

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ на хартия и картон; пластмасови и метални; стъклени опаковки, с
контейнери тип: “ИГЛУ”;

РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ с контейнери тип “KUKA”;

ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ в специализирани контейнери тип “KUKA”.

Месторазположението на контейнерите е определено след предварително одобрена схема за
разположение от районните и общинска администрация.

 

ТРАНСПОРТИРАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА със специализирани автомобили – техника на
предприятието за р-н “Южен”, част от „Централен“, гр. Пловдив и допълнителна, от проведена
процедура по ЗОП от Община Пловдив, за р-ни “Централен”, “Северен”, “Източен”, “Западен” и
“Тракия”, гр. Пловдив.

ДЕЗИНФЕКЦИЯТА НА КОНТЕЙНЕРИТЕ си извършва с честота, определена от Община Пловдив.
МАШИННОТО МИЕНЕ И МЕТЕНЕ на улици, алеи, площадки и други площи се извършва със
специализирани машини;

ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ на пътища и други инфраструктурни обекти се извършва, чрез третиране с
противообледенителни материали със собствена и наета по договори техника и материали,
доставени от Община Пловдив.

На територията на гр. Пловдив са разположени и кошчета за отпадъци, които се почистват ежедневно.
ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ се почистват механизирано и ръчно. Площадите,
уличните платна и тротоари – по маршрут определен от общинската администрация.

1.2.2 ДЕЙНОСТИ ПО СЪХРАНЕНИЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВА
ПО чл. 19, ал.3, т. 6 и т.11 от ЗУО

Дейностите по събиране на безвъзмездно, разделно предадени отпадъци от граждани се извършва
на основание разрешителен документ, издаден по реда на Глава V, Раздел I от ЗУО, за извършване на
дейности по третиране на отпадъци от РИОСВ - Пловдив.
На площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това
число едрогабаритни, опасни и др. отпадъци се изпълнявани задълженията на Кмета на Община
Пловдив по чл. 19, ал.3, т. 6 и т.11 от Закона за управление на отпадъците.
Разделно събраните отпадъци от домакинства се съхраняват до предаването им за
рециклиране/оползотворяване на лица, които притежават необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.
Не са предвидени дейности по третиране на отпадъците.
Не се събират и съхраняват строителни отпадъци, ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО, с изключение на
„Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“.
Всички отпадъци, които се събират на площадката се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния
произход, вид, състав и характерни свойства.

1.2.3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Предприятието организира и контролира изпълнението на договорите за дейностите по
транспортиране и механизирано поддържане на чистотата, зимно почистване, на територията на
Община Пловдив, възложени след проведена процедура по ЗОП. Въз основа на извършения обем
работа, удостоверен документално, разпределя предоставените от общински бюджет средства по
съответните дейности, съгласно договореностите. Страна е по договор за поддържане чистотата на
подлезите и спирките на градски транспорт. Осъществява контрол по договор на Община Пловдив с
изпълнител по поддържане на дъждоприемните шахти.

1.2.4 ФИНАНСИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ОП “ЧИСТОТА”, гр. Пловдив прилага бюджетна сметка по смисъла на Закона за общинските бюджети.
Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Финансира се от бюджета на
Община Пловдив в рамките на утвърдената бюджетна сметка за годината и по тримесечия.

ОСНОВНАТА И СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

предоставяне на услуги по транспортиране на отпадъци и поддържане чистотата на
територията на гр. Пловдив;

текущ ремонт и поддръжка на материалната база, съоръжения и специализирана техника,
съобщителна техника и информационни системи;

работни заплати по утвърдено от Кмета Щатно разписание;

придобиване на ДМА и НДМА,

се финансира от Община Пловдив, съгласно приетия от Общински съвет за годината бюджет.
Предприятието организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, за избор на
доставчици, в рамките на планираните и одобрените средства от Общински съвет, сключва договори,
след изрично упълномощаване от Кмета на Община Пловдив.

Източниците на приходите са от:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, на база сключени договори за извършване на
услуги с граждани и фирми, в рамките на предоставените средства от Община Пловдив.
Предприятието няма право да разходва парични постъпления от осъществяване на стопанска
дейност и приходите се превеждат в тридневен срок на Община Пловдив.

1.2.5 МАТЕРИАЛНА БАЗА

С оглед упражняване предмета на дейност, Общински съвет предоставя за управление на ОП
„ЧИСТОТА” недвижимо имущество – сгради и земя, собственост на Община Пловдив.
ЗЕМЯ И СГРАДИ: обществени тоалетни на територията на гр. Пловдив - 8 бр., с обща площ 484,20 м2;
помпени помещения 2 бр. с обща площ 132.25 м2; др. сгради – 2бр. с обща площ 144.5 м2;
помещение за съхранение на смазочни материали-9 м2; дървена барака в кв. Гагарин – 1 бр. с площ
43.45 м2; фургони производствени нужди; бунгала в почивна база „Доспат”; сгради –
административни и спомагателни, масивни общо 7 бр. с обща площ 1178 м2, полумасивни – 4 бр. с
обща площ 275.5 м2 , ремонтно хале – 763 м2, котелно помещение - 85 м2, разположени на
територията на предприятието, 1 бр. масивна админ. сграда ул. „Братя Бъкстон“ с площ 98 м2 и
отделни помещения от масивна админ. сграда ул. „Йоан Кукузел“ с площ 71,76 м2;

ОБОРУДВАНЕ. Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на спомагателните дейности е
следното:

СЪОРЪЖЕНИЯ – сонди помпени – 1 бр., гръмозащитна инсталация, отоплителна инсталация,
ремонтни канали автосервиз; кало-маслоуловител; съоръжения за газ; съоръжение за
съхранение на противообледенителни материали; съоръжение за съхранение на
безвъзмездно предадени отпадъци от граждани; пропускателна система – 1 бр, контейнери-
фургони-7 бр.; гребла за сняг 3 бр.; стационарни самопочистващи се тоалетни – 2 бр.;

ОФИС ТЕХНИКА – компютърни конфигурации – 30 бр., монитор-31бр., копирна машина – 2
бр., комбинирана копирна система-2 бр., принтери - 16 бр. , юпиес-12 бр., сървър-2 бр.
монетоброячна машиа-1 бр. възраст 2007 - 2023 г.;

КОМУНИКАЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ – 2018 г.;

СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – 2018 г.;

СОТ система;

Информативен уебсайт с респонсив дизайн– 2022 г;

Деловодна система-2020 г;

Програмни продукти-заплати и кадри, счетоводство, СФУК;

GPS система за осъществяване на контрол;

МАШИНИ РЕМОНТНИ ХАЛЕТА – 50 бр.1967-2007 г;

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ - ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА – сметосъбираща – 13 бр., 1993-2022 г.; сметосъбиращ
автомобил, автоматизиран с кран, предназначен за подземни контейнери – 1 бр., 2019 г.;
мотометачна -15 бр., 2012 - 2022 г.; мултифункционални машини за метене на открито до 3,5
тона със система за почистване на кошчетата – 3 бр., 2023 г.; контейнеровози – 8 бр., 1988-
2022 г., бордова – 6 бр., 1993-1998 г.; дезинфекцираща – 1 бр., кран – 2 бр., 1994 – 2009 г.;
челен товарач – 3 бр., 2000 - 2021 г.; миячна – 3 бр., 1998 - 2015 г.; мултифункционален
самосвал, оборудван с песъкар, гребло, водоноска, пръскалки отпред под високо налягане-
1бр., 2022 г.; леки автомобили – 14 бр., 2000 - 2019 г.; лекотоварен автомобил,
товаропътнически -1бр. 2014г.; високопроходими автомобили 4Х4-2 бр.; автовишка – 1 бр.,
2001; самосвали – 10 бр., 2001-2005 г.; ръчни метачни машини XAAGA 477 – 14 бр.; НАКО – 8
бр.; моторна метла HUSKVARNA 356 BT – 1бр.; индустриална прахосмукачка MISTRAL 202 DS –
1 бр.; пароструйка – 2 бр.; кранова уредба

СЪДОВЕ ЗА: ТВЪРД БИТОВ ОТПАДЪК – 5 755 бр.; ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ – „БУЛЕКОПАК
АД“ 610 бр., „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД“ – 678 бр.;

ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ – 30 бр

СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ – 57 бр

БЕТОНОВИ КОШЧЕТА – 600 бр

БИТОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДРУГИ – метални навеси, двор, паркинг, беседка.

За допълване на производствените мощности Община Пловдив е сключила договор с фирма-
изпълнител за доставка на машиносмени, чиято дейност се контролира от ОП "Чистота".

1.2.6 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРОЕКТИ

Основната дейност на предприятието е свързана с управление на отпадъците. Всички фирмени
процеси се управляват основно от СУК. СУОС успешно допълва и надгражда СУК в областта на
околна среда и управление на отпадъците, чрез идентифициране и управление на риска от
въздействието на дейността на организацията върху околната среда. СУЗБУТ е добре
съвместима със СУОС. Съвместната работа по всички внедрените СУ в организацията създават
добър мултиплициращ ефект, като цяло насочен към предотвратяване негативното въздействие
върху околната среда и човешкото здраве.

СИСТЕМАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО е внедрена на 25.09.2006 г., съгласно
изискванията на ISO 9001:2000 и адаптирана към промените на ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015

СИСТЕМАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА е разработена и внедрена по спечелен проект
“Повишаване конкурентоспособността на “Чистота” ЕООД /преди промяна на статута в
общинско предприятие/, чрез въвеждане на БДС EN ISO 14001:2009 по ОП «Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика» 2007 – 2013, по открита процедура за
конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161РО003-
2.1.03 ”Покриване на международно признати стандарти”. Системата по управление на
околната среда е адаптирана към промените на ISO 9001:2015.

СИСТЕМАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗБР е разработена и внедрена на 16.11.2009 г. в съответствие с
изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и адаптирана към промените на ISO 45001:2018.
Сертификациите и ресертификациите са извършени от TUV NORD България ЕООД, съгласно
процедурите на TUV NORD CERT GmbH. Внедрените системи по управление до момента са
преминали успешно през един сертификационен и два ресертификационни одита.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 19011:2018 – указания за изготвяне на програма и провеждане
на вътрешни одити, действащи като превантивен инструмент по отношение на риска, съобразно
контекста на организацията и възможност за подобрение на процесите и системите за
управление, с оглед изпълнение на стратегическите цели и добавяне на стойност за
предприятието.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 10014:2006
Допълнително ОП ЧИСТОТА работи по международен стандарт ISO 10014:2006, осъществяващ
контрол на основните принципи на управление и съблюдаващ основен принцип PLAN – DO –
CHECK – ACT. Резултатите се онагледяват с помощта на RADAR – диаграма, представляваща
картинен израз на състоянието на организацията и начина и на управление.

ПРОЕКТ - “Придобиване на професионални умения и насърчаване на заетост за хора в
неравностойно положение на пазара на труда”

Източник на финансиране – МТСП Национална програма ФАР (фаза 3) - 74.94%, Партньор І -
Община Пловдив 11.70% и 13.36% собствен принос.
Бюджетна линия и номер на договора - BG 2006/018-343.10.01 “Развитие на човешките ресурси
и насърчаване на заетостта”, договор № BG 2006/018-343.10.01-1.25 от 28.11.2008 г;

ПРОЕКТ - “Повишаване конкурентоспособността на “Чистота” ЕООД чрез въвеждане на БДС EN
ISO 14001

Източник на финансиране МИЕ – 50% по Бюджетна линия: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на
международно признати стандарти”;

ПРОЕКТ – BG051PO001-1.1.03 “Развитие” по ОП “Развитие на човешките ресурси”

обучение на групи безработни за част от професия, назначаване на трудови договори на
успешно представилите се.
Крайният резултат от изпълнението на проектите, е насочен към подобряване управлението на
отпадъците и околна среда. Постиженията, в по тесен аспект, могат да се разглеждат за Целеви
регион Пловдив. Постигнат е мултиплициращ ефект от изпълнението на проектните дейностите
по отношение на околна среда и начина на управление на отпадъците от предприятието.

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ОБЩИНА ПЛОВДИВ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ
ИНВЕСТИЦИИ КЪМ НДЕФ № 150/27.01.2012 г. за подобряване енергийната ефективност на
сградите.

Подмяна горивна база твърдо гориво с природен газ, с цел намаляване вредните емисии и СМР
на административна сграда и котелно помещение.

ПРОЕКТ – „ОП Чистота за по-добро качество на въздуха в регион Пловдив“ по Национална
схема за зелени инвестиции,

свързан с доставка на хибридна сметосъбираща техника и специализирана мотометачна техника
– одобрен

ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ И ОСКАР ЗА „НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ – 2012“ И
СЕРТИФИКАТИ И ОСКАРИ, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ПЛОВДИВ през 2015 и 2016 година

в категория обществени организации, общини и държавни структури. Оценката на участниците
се извърши по утвърдени критерии, съобразени с българското и международно
законодателство в сферата на корпоративната социална отговорност и зелени корпоративни
практики от международно жури.

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ОБЩИНА ПЛОВДИВ – „Повишаване на организационната, техническа и
административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и
откритите обществени пространства в гр. Пловдив“,

свързан с доставка на 15 бр. екологични транспортни средства за нуждите на ОП Чистота и СМР,
финансиран чрез Фонд за градско развитие – ЮГ по договор № 21F-001176/07.10.2021 г. и
съфинансиран от ОП „ Региони в растеж, 2014 – 2020 г.“

НАШИТЕ КООРДИНАТИ:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64а
тел.: 032 675811, 032 675812
факс: 032 675810
Е-mail: office@chistota-plovdiv.com
Интернет страница: www.chistota-plovdiv.com