На 19.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“- Община Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален №00267-2018-0118 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181109BZup7317560