На 19.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Доставка на 3 (три) броя употребявана специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“- Община Пловдив: 2 (два) броя самосвали и 1 (един) брой контейнеровоз“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален №00267-2018-0119 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181109GuSp7309750