Директорът на ОП „Чистота“ – Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 00267-2019-0037 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190408ZzGr8144975