Директорът на ОП „Чистота“ – Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери".

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 00267-2019-0033 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326ncKQ8088974