На 13.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез
събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на
тежкотоварни МПС за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна
издръжка“.
Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9079550 в Портала на
обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да
бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813cRpT6955076