Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване“

1. Решение № 54 / 15.06.11г. на Директора на ОП „Чистота” – Община Пловдив за откриване на процедурата

2. Обявление за обществена поръчка

3. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №1.

4. Условия за участие и провеждане на откритата процедура, критерии за оценка и методика за оценяване на офертите – Приложение №2

5. Образец на офертата – Приложение №3

6. Образец на ценовото предложение – Приложение №4

7. Проект на договор – Приложение №5

О П И С А Н И Е
на обекта на обществената поръчка

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
на почистващия препарат за обеззаразяване, който ще се използва в дейността на
ОП “Чистота”, ул. Даме Груев №64А

Обект на обществената поръчка е доставката на почистващ препарат за обеззаразяване (дезинфекция), който ще се използва в дейността на ОП “Чистота”. Почистващият препарат, които ще се доставя в ОП “Чистота” не може да бъде със срок на годност по-малък от 75 % от остатъчния срок на годност за продукта, като това обстоятелство задължително се заявява в офертите на участниците за изпълнение на обществената поръчка. Условие на Възложителя е за предлагания препарат да има издадено и валидно Разрешение за пускане на пазара, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Почистващият препарат следва да отговаря на следните изисквания:
1. Приложение: за почистване на водоустойчиви повърхности на обекти с обществено предназначение; за професионална употреба с цел опазване здравето на населението;
2. Действие: миещо и дезинфекциращо, включващо бактерицидно, фунгицидно, туберколоцидно и вирусоцидно действие (HBV и HIV);
3. Състав: комбинация от алдехиди, четвъртити амониеви соли (без формалдехид);
4. Свойства на работния разтвор:
4.1.  да не уврежда третираните повърхности – широка съвместимост с материали;
4.2.  да проявява ефективност при ниски концентрации – не повече от 0,5 % раб. разтвор;
4.3.  да има време за експозиция до 1 час;
4.4.  да е с приятен мирис;
4.5.  след употреба да не крие опасност за хората, да не вреди на здравето и да не дразни очите, дихателните пътища и кожата;
4.6.  да има действието по т.2 и доказана ефикасност срещу хепатитни вируси при горепосоченото време за експозиция;
4.7.  да има срок на годност за употреба не по-малко от 5 дни;

Почистващият препарат да се предлага и в големи разфасовки (опаковки), не по-малки от 5 литра, позволяващи по-бързото и лесно изготвяне на работен разтвор в големи количества.

Като гаранция за качеството на почистващия препарат следва да се докаже съответствие със следните стандарти и директиви:
Стандарт ISO 9001:2000
Стандарт ISO 13485:2003
Директива (ЕО) 93/42/ЕИО

*Предлаганите почистващи препарати следва да отговарят на горепосочените изисквания и стандарти или на еквивалентни на горепосочените изисквания и стандарти.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: доставка на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП “Чистота” – Община Пловдив, който ще се използва в дейността на дружеството с цел за обеззаразяване на повърхности, съгласно условията на документацията за участие. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок от 12 месеца. 3. Място на изпълнение: ОП “Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: срокът за доставка не може да бъде по-голям от 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на препарата, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател – ОП “Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път след съответната доставка.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да имат добра репутация като доставчици на биоцидни препарати; да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; да имат положителен финансов резултат за 2010г.; 2. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 5,000 лв. (пет хиляди лева), които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, оспори решението на Възложителя – до решаване на спора от съда, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представител.
2. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала“);
3. Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено след датата на откриване на процедурата – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физическо лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
6. Разрешение за пускане на пазара, когато такова се изисква съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати – във формата на нотариално заверено фотокопие;
7. Доказателства за търговската репутация на участника: не по-малко от 2 /две/ референции от стопански организации – потребители на препарати за дезинфекция, които са били снабдявани от участника през предходната 2010 год. – в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия. Референциите трябва да са адресирани до ОП „Чистота” във връзка с участието в настоящата процедура;
8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Баланс и ОПР за предходната 2010 г. във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;
9. Доказателства за технически възможности на участника:
9.1. Информация за персонала, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, представена под формата на декларация, подписана и подпечатана с печата на участника. Информацията за складовете следва да съдържа адрес и предназначение на склада/складовете, както и съответните удостоверяващи документи (нотариални актове, договори за наем, разрешителни за ползване) за това, че участникът разполага със собствена складова база, когато следва да се докаже местоположението на склада като обосновка за доставка в срок;
9.2. Информационен лист за безопасност на предлаганият продукт – фотокопие, заверено от участника с печат и гриф “Вярно с оригинала”;
9.3. Сертификати или други документи, удостоверяващи съответствие с посочените в Спецификацията (Приложение №1 от документацията) стандарти и директиви – фотокопия, заверени от участника с печат и гриф “Вярно с оригинала”;
9.4. Протокол(-и), сертификат(-и) или др. документи от акредитирани институции или регулаторни органи, доказващи изискваните микробиоцидни свойства на препарата – фотокопия, заверени от участника с печат и гриф “Вярно с оригинала”;
10. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя: IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORTBGSF, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив
или
Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 100 (сто) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията – удостоверение за актуално състояние на Банката, издадено след датата на откриване на процедурата и представено в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие и/или друг документ (-и);
11. Документи, удостоверяващи оторизацията на участника да предлага и търгува с продуктите на съответния производител – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
14. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал;
15. Декларация за използване / неползване на подизпълнители, които ще участват при изпълнение предмета на поръчката, и дела на тяхното участие.
16. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
17. Ценово предложение:(цената трябва да бъде посочена в български лева, с цифри и думи, с точност до втория знак след десетичната запетая; в цената трябва да са включени всички разходи по изпълнение на поръчката) подписано на всяка страница и подпечатана с печата на участника. Поставя се в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Плик №3 – Предлагана цена“.
18. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 17, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
19. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Списъкът трябва да е подпечатан с печата на участника и подписан от неговия законен представител или упълномощеното лице.
Всеки участник задължително представя мостра от предлагания препарат в подходяща опаковка, етикирана на български език и обозначена по подходящ начин, за да се свърже с предложението на съответния участник.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т.1 до т.18 и списъка на документите, съдържащи се в офертата
Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съответствие с изискванията на възложителя и мостра от предлагания препарат за почистване и дезинфекция.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП “Чистота” – Община Пловдив. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП “Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А и по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORTBGSF, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив
Срокът за получаване на документация е до 15.00 ч. на 22.07.2011 г.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът за подаване на офертите е до 15.00 часа на 01.08.2011 г. в Деловодството на ОП “Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А.

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта”

2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
Критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящата открита процедура, съгласно чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 28, ал.1, т. 7 от ЗОП е икономически най-изгодната оферта, като комплекс от оценките по следните основни показатели:
– Цена за доставка на предлагания продукт – общо max. брой 80 точки;
– Срок за доставка – общо max. брой 10 точки;
– Срок на плащане – общо max. брой 10 точки;
Максимален общ сбор от точки – 100 ( К ) точки

3. Методика за комплексна оценка на офертите.

Формула : К = К1 + К2 + К3

3.1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 80 на сто.
Оценката по този показател се определя по формулата:

Минимална предложена цена
К1 = –––––––––––––– х 80 т.70 т.
Предложена цена

3.2. Срок за доставка (К2):

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 10 на сто.
Оценката по този показател се определя по формулата:

Предложен срок за доставка (в дни)
К2 = –––––––––––––––––– х 10 т.70 т.
Максимален срок за доставка (в дни)

При предложен срок на доставка по-кратък от два дни, участникът задължително трябва да е представил обосновка на база обективни фактори за изпълнение на доставката в срок. В противен случай офертата ще се счита за непълна! Офертата не се оценява, а се предлага за отстраняване, когато е предложен срок за доставкаот 1 /един/ ден, който не може да се обоснове с наличието на складова база на участника, разположена на разстояние, позволяващо доставката да се извърши в рамките на работното време на Възложителя и позволяващо безпрепятственото придвижване на товара (почистващия препарат) при спазване правилата за движение по пътищата.

3.3. Срок на плащане (К3):
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е max. 10 на сто.
Величината на показателя К3 изразява се с число до 10, като за всеки ден, с който се увеличава срокът за заплащане на съответната доставка оценката се увеличава с 0,1 точки.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 02.08.2011 г. от 09:00 часа в административната сграда на ОП “Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на управител на ОП “Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А в съответствие със Закона за обществените поръчки започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците от 09:00 часа на 02.08.2011 г. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или упълномощени по надлежен ред лица, както и представители на юридически лица с нестопанска цел или средствата за масова информация.

Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите продукти.

При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта» като класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената поръчка. В тридневен срок от изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите от своята работа на управителя на дружеството, който обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на поръчката.
Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в едномесечен срок.