Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване

Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител участник в едномесечен срок от уведомлението. Липсата на безусловно изразена воля за сключване на договор в рамките на посочения едномесечен срок се счита за неоснователен отказ за подписване на договор, при което се прилага хипотезата на чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение.

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка
на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП «Чистота» – Община Пловдив

І. СЪДЪРЖАНИЕ.

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:

1. Участник за изпълнение на обществена поръчка (наименование, фирмено дело седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата за възлагане на обществената поръчка, други идентификационни данни за участника):
_______________________________________________________________________

2. Адрес и/или факс за връзка с участника:
_______________________________________________________________________

3. Подизпълнители на обществената поръчка – ако има такива (наименование, фирмено дело седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка, други идентификационни данни за подизпълнителя):
_______________________________________________________________________

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):
_______________________________________________________________________

5. Търговско наименование на предлагания препарат:
_______________________________________________________________________

6. Предлагана разфасовка и опаковка при доставка на препарата по заявка на Възложителя:
_______________________________________________________________________

7. Остатъчен срок на годност на предлаганите продукти:
_______________________________________________________________________

8. Срок за изпълнение на доставките (обосновка за изпълнение в срок):
_______________________________________________________________________

9. Начин и срок за плащане на цената на доставките:
_______________________________________________________________________

10. Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в откритата процедура и качеството в което се подписва. Печат на участника.
_______________________________________________________________________

!!!
ОФЕРТАТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), изготвена по настоящия образец се поставя в Плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2, т.2 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за за доставка
на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП «Чистота» – Община Пловдив

от:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)

Нашето предложение за 1 литър работен разтвор (готов за употреба разтвор), съгласно изискванията, посочени в Спецификацията на възложителя (Приложение №1 от документацията за участие), е:

Цена без ДДС : …………………. лв.

Дата: ………………………. г.

………………………………
(име, подпис, печат)

ПРОЕКТ – Д О Г О В О Р
за доставка на препарати за почистване и дезинфекция

Днес, …………….2011 год. в гр. Пловдив между:

1). ОП “ЧИСТОТА“ – Община Пловдив,
ЕИК ………………………………………………..,
с адрес: гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А, тел. и факс. 032/675810,
представлявано от удиректора Радослав Сергеев Кошински,
наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и
2). …………………………………………,
от друга страна, наричана за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ”,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № …./ ……………. 2011 г. на Директора на ОП “ЧИСТОТА“ – Община Пловдив се сключи настоящият договор, с който страните се съгласиха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА препарат за почистване и дезинфекция (наричан по нататък “стоките”), посочен в Приложение №1 – офертата на ПРОДАВАЧА, която е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от КУПУВАЧА.
1.2. Доставките се извършват по заявка на КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ е задължен да приеме и заплати само количеството стоки, което е заявил и което е доставено при условията на настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви цялото количество по Приложение №1. Максималното количество на доставените препарати по този договор не може да надхвърли 30 000 литра.

ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА за извършените доставки е крайната доставна цена на стоките, предложена от ПРОДАВАЧА и посочена в лева (без ДДС) в Приложение №1 към настоящия договор.
2.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на договора. Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Доставените стоки се заплащат при условията на Приложение №1 към този договор след доставката и представяне на доставна фактура и приемо-предавателна форма.
3.3. Банковите разходи по превода са за сметка на КУПУВАЧА.
3.4. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до 1 (единдни след получаване на заявка от страна на ПРОДАВАЧА.
4.2. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен веднага да съобщи на КУПУВАЧА за предстоящото закъснение, за причините, водещи до закъснение, и за възможностите и възможния срок за доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ПРОДАВАЧЪТ губи правата си по този договор.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – ОП “ЧИСТОТА“ – Община Пловдив, ул. Даме Груев 64А.
5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 1.) да достави стоките в договорения срок и да ги предаде етикирани и придружени с необходимата документация за качество и инструкции за употреба; 2.) да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне; 3.) след доставяне на стоките до крайния получател да представи на КУПУВАЧА документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

8.1. КУПУВАЧЪТ се задължава: 1). да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор; 2). да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
8.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил писмено. В тежест на КУПУВАЧА е да удостовери заявката и нейното получаване от ПРОДАВАЧА.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ОП “ЧИСТОТА“ – Община Пловдив.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателна форма, удостоверяваща че стоките от съответния вид, количество и качество са получени.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.
10.2. Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на настоящия договор е съгласно офертата на ПРОДАВАЧА, но не е по-малък от 75% от остатъчния срок на годност.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11.1. КУПУВАЧЪТ предявява пред ПРОДАВАЧА рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/
– при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при приемането;
– при констатиране на на стоките.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при КУПУВАЧА. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху КУПУВАЧА. Рекламациите се предявяват на ПРОДАВАЧА в тридневен срок,
11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за установените недостатъци в седемдневен срок.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламация за явни недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срока по т. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4.1. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.
12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на КУПУВАЧА наказателна неустойка в размер на 50 на сто от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
12.3. При забава в доставките от страна на ПРОДАВАЧА, продължила повече от половината от уговорения в т. 4.1. срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на ПРОДАВАЧА подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай КУПУВАЧЪТ не дължи обезщетение за претърпените от ПРОДАВАЧА вреди поради прекратяването на договора.
12.4. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.3., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.
15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:  ЗА КУПУВАЧА:
…………………………………..  гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Внесената от ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на настоящия договор може да бъде задържана от КУПУВАЧА при условие, че първият не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у КУПУВАЧА.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът е със срок на действие от една година.
17.2. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
17.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.

ЗА КУПУВАЧА:  ЗА ПРОДАВАЧА:

…………………………………………  ………………………………………………