2013-01-17 14:06:34 Публична покана за доставка на приспособления за събиране на твърд битов отпадък
Публична покана за доставка на приспособления за събиране на твърд битов отпадък
2012-09-10 11:36:14 Обявление

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив”, ще бъдат отворени на 12.09.2012 г. /сряда/ от 13:00 часа в зала на ОП „Чистота” - гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” №64А

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в предложението или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

10.09.2012 г.
гр. Пловдив

Златин Велев,
заместник- директор на ОП "Чистота"                                                                                                                                                                         и председател на комисията
2012-08-08 15:55:19 Доставка на специализирана техника и лекотоварни автомобили
Доставка на специализирана техника и лекотоварни автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции
2012-06-22 13:44:00 Публична покана № 9003192

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията за кандидатстване пред Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) за обекти:

 
1. СОУ„Св. Константин Кирил Философ", сграда на ул."Г.Кондолов"№44 А; 
2. СОУ „Св. Константин Кирил Философ", сграда на ул."Чорлу" № 14;
3. СОУ „Константин Величков", ул. „Бугариево”№6;
4. ОМГ „Академик Кирил Попов“, ул. „Чемшир“ № 11;
5. СОУ „Братя Миладинови“, ул. “Даме Груев” № 60;
6. ОП „Чистота“, ул. „Даме Груев” № 64А;
 
 
 
2012-06-13 13:47:49 Обявление: Доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни колела за контейнери тип BOBR, за нуждите на ОП Чистота - Пловдив.

Документацията можете да изтеглите от тук:

Публична покана

Документация