2015-09-02 09:22:44 Съобщение за открита обществена поръчка
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 (два) броя употребявана специализирана техника: 1 брой Контейнеровоз – двураменен и 1 брой сметосъбираща техника, автоматизирана с кран за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив", открита на 01.09.2015г. с решение на директора на ОП „Чистота” .

Документацията за участие в обществената поръчка може да бъде изтеглена на профила на купувача: сайта на Община Пловдив-www.plovdiv.bg
2015-01-21 09:55:40 Информация във връзка с публична покана
Документацията за публична покана  с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив” може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес  - http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150119mxDk737132

Съгласно чл. 85 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки от кмета на Община Пловдив, утвърдени със Заповед № 14ОА2496/30.09.2014г., профилът на купувача се намира на интернет адрес: www.plovdiv.bg
2014-08-25 13:01:49 Съобщение за заседание
Съобщение за следващото заседание на назначената със заповед на директора на ОП "Чистота" комисия във връзка с обществената поръчка с предмет:  „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив". 
2014-08-21 15:23:58 Съобщение за отваряне на ценови оферти
Съобщение за отваряне на ценовите предложения за процедура с предмет:  „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани миячни машини, необходими за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив". 
2014-08-13 15:21:12 Съобщение
Съобщение за свикване на заседание на Комисията, назначена със Заповед № 75/05.08.2014 год. на Директора на ОП „Чистота”, във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 2 (два) броя нови мотометачни машини за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" - гр.Пловдив".