2011-06-17 10:34:37 Обявление
На основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП обявявам, че на 22.06.2011 г. в 16:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота”, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 64 а в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив.
2011-06-10 10:35:48 Обявление
Отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на метли за нуждите на ОП „ Чистота и ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив

На основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП обявявам, че на 14.06.2011г. в 16:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота”, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 64а в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на метли за нуждите на ОП „ Чистота и ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив.
2011-04-13 11:00:33 Обявление
Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОП "Чистота" - Община Пловдив, ул."Даме Груев" №64А, За: Радослав Иванов Угринов, България 4004, Пловдив, Тел.:  032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810
Място/места за контакт: ОП "Чистота" - гр.Пловдив, ул."Даме Груев" №64А

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.chistota-plovdiv.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионална или местна агенция/служба
Основна дейност на възложителя

Околна среда
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А - ОП "Чистота" и ОП "Градини и паркове" - Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39224100

Описание:
Метли

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

до 300000 броя
Прогнозна стойност без ДДС
600000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

а) гаранция за участие - 2000 /две хиляди/ лв.; б) гаранция за изпълнение на договора - 1 % от стойността на поръчката. Гаранциите са платими по банкова сметка - IBAN - BG 05 IORT 73753302002103, BIC- IORTBGSF при Инвест Банк АД или банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в лева по банков път, но не по-рано от 10 /десет/ дни след съответната доставка, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не е представил някой от изискуемите документи, съгласно изискванията на възложителя и ЗОП или мостри на предлаганите изделия. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от посочените в чл.47, ал.1, ал.2 или ал.5 от ЗОП обстоятелства.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”; 2.Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по ЗТР;Документ за самоличност, когато е физическо лице; 3.Удостоверение за актуално състояние - в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП – в оригинал; 5. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител - прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП; 6.Декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката; 7.Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” - Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие; 8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;9.Доказателства за технически възможности на участника: подробно описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя;10.Документ за представена гаранция за участие;11. Проект на договор по приложен образец (Приложение №4), подписан и подпечатан от законния представител на участника; 12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие; 13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 - Предлагана цена"; 15. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал; 16.Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т.1–15, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.17.Списък на документите, съдържащи се в офертата. Всеки участник задължително представя мостра на предлаганите метли. Мострите се представят в отделно, маркирани с надпис по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А - ОП "Чистота".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Да са приключили с положителен финансов резултат (на печалба) 2010г.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя. 2.Референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Минимум две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” - Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за доставка на предлагания продукт; тежест: 60
Показател: Техническо съответствие и качество ; тежест: 20
Показател: Срок за доставка ; тежест: 12
Показател: Срок на плащане ; тежест: 8
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.05.2011 г. Час: 15:00
Платими документи

ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
26.05.2011 г. Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2011 г. Час: 15:00
Място

гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, ОП "Чистота"
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ
VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията за участие в процедурата е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – http://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
2011-04-13 10:57:18 ДОКУМЕНТАЦИЯ /ПРОДЪЛЖЕНИЕ 2/
«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ - Община Пловдив»


ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Внесената от ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на ..........................................., представляваща 1/един/ процент от стойността на договора без ДДС, може да бъде задържана от КУПУВАЧА при условие, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у КУПУВАЧА.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът е със срок на действие от една година, считано от датата на подписването му.
17.2. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
17.3. ПРОДАВАЧЪТ е запознат и приема целите и политиките по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда на КУПУВАЧА - ОП „Чистота” - Община Пловдив, провеждани съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
17.4. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.ЗА КУПУВАЧА:......... ЗА ПРОДАВАЧА:..........

Радослав Кошински  .....................................................................
Директор .....................................................................
ОП „Чистота” - Община Пловдив .....................................................................
2011-04-13 10:55:19 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка /продължение 1/
«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ - Община Пловдив»

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта”
2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
К1 - Цена за изпълнение на поръчката по обособени позиции: 40 %
К2 - Качество на предлаганите стоки: 40 %
К3 - Срок на плащане: 10 %
К4 - Срок на доставка след заявка от Възложителя: 10 %
3. Допустими стойности и формиране на оценката по показателите:
К1 - Цена за изпълнение на поръчката - допустими стойности: от 0 до 40 точки,
като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната
запетая по следната формула: К1 = ( K1 min / К1 конкретна ) х 40
К2 - Качество на предлаганите стоки - допустими стойности: от 0 до 40 точки, като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая като средноаритметична величина от оценките по показателя на всеки от членовете на комисията по провеждане на процедурата. За определяне на общата оценката за качество се преценява степента на съответствие на предлаганите стоки със следните изисквания:
- да предпазват добре от съответните рискове: 0 - 10 точки;
- да са подходящи за условията на работа, при които ще се използват: 0 - 10 точки;
- да са удобни за работниците / служителите: 0 - 10 точки;
- да са трайни, с голям експлоатационен срок: 0 - 10 точки;
При несъответствие (получена оценка от 0 точки) офертата не подлежи на оценка по другите показатели и се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.
Степента на съответствие се преценява от предоставените МОСТРИ и документи за качествените характеристики на предлаганите стоки, издадени от независими институции или лица, акредитирани за оценка на качеството на предлаганите стоки.
К3 - Срок на плащане – допустими стойности: от 0 до 10 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се увеличава срокът на плащане след датата на доставката оценката се увеличава с 0,1 точки.
К4 - Срок на доставка – допустими стойности: от 0 до 10 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се намалява срокът на доставка, считано от крайния срок на доставка (30 дни) оценката се увеличава с 0,4 точки.
4. Комплексна оценка = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.
Критериите за оценка на офертите и методиката за оценка са приложими към всяка една от обособените позиции. За всяка обособена позиция се формира отделна комплексна оценка

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 26.05.2011 г. от 15:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А в съответствие с ЗОП започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците на 26.05.2011 г. в 15:00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия.
При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисията класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта». Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се предава на възложителя заедно с цялата документация. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение; 4) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А Т А

за участие в открит конкурс за възлагане на обществената поръчка за доставка
на специално работно облекло и лични предпазни средства
за нуждите на ОП „Чистота“ - Община Пловдив


І. СЪДЪРЖАНИЕ

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:

1. Участник за изпълнение на обществена поръчка (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата, други идентификационни данни за участника):

2. Адрес и/или факс за връзка с участника:

3. Подизпълнители на обществената поръчка - ако има такива (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата, други идентификационни данни за подизпълнителя):

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):

5. Гаранционния срок (срока на износване) за изделията:

6. Срок за изпълнение на доставките (представя се обосновка за изпълнение в срок):

7. Начин и срок за плащане на цената на доставките:

8. Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в конкурса и качеството, в което се подписва. Печат на участника.


ОФЕРТАТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), изготвена по настоящия образец се поставя в Плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП !!!


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив по обособени позиции

от:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(наименование на участника)

Предлагаме единична цена франко адреса на управление на възложителя за специално работно облекло/лични предпазни средства, посочени в Спецификацията на възложителя (Приложение №1 от документацията за участие), както следва:

ЗA ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №......... :
Единична цена:  ...................... лв.
ДДС (20%):  ...................... лв.
Крайна цена с ДДС:  ...................... лв.

*Посочената цена трябва да е за 1 брой/комплект артикул


....................................
(име, подпис, печат)

Дата: ............................ г.


П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив”


Днес, ......... 2011 год. в гр. Пловдив между:

1. ОП „Чистота” - Община Пловдив, БУЛСТАТ 0004715040604, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А, чрез директора РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ КОШИНСКИ, ЕГН 8009194600, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ и
2. ..............................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. .............................., ул. „.......................................” № .........., ЕИК/БУЛСТАТ .................................., чрез представляващия дружеството ............................................................................................., ЕГН ......................................., наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, на основание чл. 74, ал. 1, от ЗОП във връзка с Решение № ..... /.............г. на Директора на ОП „Чистота” - Община Пловдив, и проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр.Пловдив, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА работно облекло и лични предпазни средства (наричан по нататък „стоките”), посочени точно в Приложение №1 – офертата на ПРОДАВАЧА, която е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от КУПУВАЧА.
1.2. Доставките се извършват по заявка на КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ е задължен да приеме и заплати само количеството стоки, което е заявил и което е доставено при условията на настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви цялото количество по Приложение №1. КУПУВАЧЪТ може да заяви по-голямо количество от едни стоки за сметка на други при положение, че не се превишава общата стойност на този договор.

ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА за извършените доставки е крайната доставна цена на стоките, предложена от ПРОДАВАЧА и посочена в лева (с ДДС) в Приложение №1 към настоящия договор.
2.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на договора. Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА: ……………………………….............................., в срок от .............................................................
3.2. Доставените стоки се заплащат при условията на Приложение №3, след доставката и представяне на фактура и приемо-предавателна форма.
3.3. Банковите разходи по превода са за сметка на КУПУВАЧА.
3.4. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до … дни след получаване на заявка от страна на ПРОДАВАЧА.
4.2. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен веднага да съобщи на КУПУВАЧА за предстоящото закъснение, за причините, водещи до закъснение, и за възможностите и възможния срок за доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ПРОДАВАЧЪТ губи правата си по този договор.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – ОП „Чистота” - Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 1.) да достави стоките в договорения срок и да ги предаде етикирани и придружени с необходимата документация за качество и инструкции за употреба; 2.) да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне; 3.) след доставяне на стоките до крайния получател да представи на КУПУВАЧА документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

8.1. КУПУВАЧЪТ се задължава: 1). да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор; 2). да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
8.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил писмено. В тежест на КУПУВАЧА е да удостовери заявката и нейното получаване от ПРОДАВАЧА.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ОП „Чистота” - Община Пловдив.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателна форма, удостоверяваща че стоките от съответния вид, количество и качество са получени.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11.1. КУПУВАЧЪТ предявява пред ПРОДАВАЧА рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/
- при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при приемането;
- при констатиране на на стоките.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при КУПУВАЧА. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху КУПУВАЧА. Рекламациите се предявяват на ПРОДАВАЧА в тридневен срок,
11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия гаранционен срок, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за установените недостатъци в седемдневен срок.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламация за явни недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срока по т. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4.1. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.
12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 50 на сто от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
12.3. При забава в доставките от страна на ПРОДАВАЧА, продължила повече от половината от уговорения в т. 4.1. срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на ПРОДАВАЧА подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай КУПУВАЧЪТ не дължи обезщетение за претърпените от ПРОДАВАЧА вреди поради прекратяването на договора.
12.4. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.3., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.
15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:  ЗА КУПУВАЧА:
.................................  гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.