2012-06-08 13:48:25 Покана за отваряне на ценови оферти
Открита процедура с предмет: Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив.

До всички участници в открита процедура с предмет: Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции
Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - Доставка на специализирана автотехника, товарни, лекотоварни и леки автомобили за нуждите на Община Пловдив по обособени позиции, ще бъдат отворени на 11.06.2012г. от 10.30 часа (понеделник) в сградата на ОП „Чистота”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.
2012-05-19 13:45:23 Отговор на постъпило искане за разяснение по документацията за участие
Отговор на постъпило искане за разяснение по документацията за участие
2012-04-19 13:52:58 Обявление: Доставка на специализирана автотехника
Документацията можете да изтеглите от тук:

Заглавна страница

Съдържание

Документация за участие в открита процедура
2011-10-26 13:57:35 ОБЯВЛЕНИЕ: Отваряне и оповестяване на ценови оферти за доставка на метли за дейността по ръчно метене
На 28.10.2011г. в 15:00 часа в административната сграда на ОП"Чистота", гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценови оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП"Чистота" и ОП "Градини и паркове" - Община Пловдив.
2011-09-21 15:25:28 Обявление
Отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП "Чистота" - Община Пловдив

На 26.09.2011г. в 15:00 часа в административната сграда на ОП"Чистота", гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценови оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на почистващ препарат за обеззаразяване за нуждите на ОП"Чистота"-Община Пловдив.