2009-05-20 11:59:42      600 нови контейнери са вече поставени Във всички райони на града вече могат да се видят новите съдове за смет тип „Бобър”. Разстановането продължава, като до момента са сложени 600 контейнера. Очакват се да пристигнат още 800 броя.
Поместваме графика, по който се разстановат съдовете за настоящата седмица по райони, както следва:

На 19. 05. 2009г. ще се разстановат в район „Западен”.
На 20. 05. 2009г. ще се разстановат в район „Тракия”.
На 21. 05. 2009г. ще се разстановат в район „Източен”
На 22. 05. 2009г. ще се разстановат в район „ Център Център”
2009-05-20 11:56:38      ОП "Чистота" продължава ремонта на тоалетните Продължава инициативата на фирма „Чистота” да възстановява обществените тоалетни в гр. Пловдив.
В момента се извършват усилени ремонтни дейности в още три занемарени тоалетни :

Обществената тоалетна в градинката на „Дома на младоженеца”
Обществената тоалетна в парк „Белите брези”
Обществената тоалетна до стадион „Пловдив”.

Най-напреднал е ремонтът на тоалетната срещу Четвъртък пазара (до Дома на младоженеца). Очаква се тя да отвори врати до 2-3 седмици. Там също ще има помещение, което ще могат да ползват майки с малки деца. 
2009-05-07 12:03:32      Поредната ремонтирана обществена тоалетна Поредната ремонтирана обществена тоалетна се намира на Понеделник пазара. Обновена е и ще се поддържа от фирма „Чистота”.

Това е четвъртта поред отремонтирана тоалетна, след тези в Цар Симеоновата тоалетна, Централна гара и ВМИ. Предстои да отворят врати още три, като най-скоро ще бъде завършена тази до Дома на младоженеца – там също ще има помещение за майки с деца.

Тоалетната ще работи всеки ден. Входната такса е 0,50 ст., но безплатно ще могат да я ползват майки с деца до 6 г., пенсионери и инвалиди.
2009-03-16 12:05:20      Лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци” От 16.03.2009г., в продължение на четири последователни дни, фирма „Чистота” организира лекции на тема „Методи за рециклиране на отпадъци” пред деца от Начално Училище „Христо Ботев”. Лекциите ще бъдат изнесени пред ученици от трети и четвърти клас.

Те са част от съвместната инициатива на „Чистота” и НУ „Христо Ботев”, подета от началото на учебната година, имаща за цел създаването на навици у децата за разделно изхвърляне на отпадъци. В тази връзка преди време бяха дарени кошчета на училището, пригодени за разделно събиране на битови отпадъци.
2008-12-15 12:07:22      Спечелен проект BG2006/018-343.10.01-1.25
" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

На 28.11.2008г. фирма „Чистота” сключи договор по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика.
Наименованието на проекта е „Придобиване на професионални умения и насърчаване на заетост за хора в неравностойно положение на пазара на труда”. Участници по изпълнение на проекта са „Чистота” ЕООД в качеството си на водеща организация, Община Пловдив – Партньор І и МУЦТПО-Пловдив – Партньор ІІ.
Изпълнението на проекта ще бъде в рамките на 9 месеца. Целта е да се повиши конкурентноспособността на хора в неравностойно положение на пазара на труда чрез придобиване на професионална квалификация и оптимизиране на дейностите във фирмата.

Целевата група се състои от 13 продължително безработни мъже, регистрирани от Дирекция „Бюро по труда”, на възраст до 29 години, от 30-49 години и над 50 години. Предвижда се и преквалификация на двама човека от персонала на фирма „Чистота”. Обученията са за мъже с оглед спецификата на дейностите, а именно – ремонт на съдове за твърд битов отпадък.
Специфичните цели на проекта са разкриване на 13 нови работни места, придобиване на професионална квалификация – теоретическа и практическа за електродъгово и въглеводородно заваряване. Това ще доведе до преодоляване на социалната изолация на продължително безработните лица и възвръщане на трудовите им навици. Спечелването на този проект ще подсигури поддръжката на съдовете за твърд битов отпадък, предоставени от Община Пловдив за ползване от „Чистота”.

Наред с това, за постигане на целите на проекта, ни се дава възможност да закупим инструменти и оборудване, свързани с изпълнението на проекта.

Проектното предложение на фирма „Чистота” е едно от най-високо оценените и в тази връзка договорът ще бъде връчен на управителя на дружеството Радослав Кошински на официална церемония, която ще се състои в Народен театър „Иван Вазов” на 16.12.2008г. от 11.00 часа.