Съобщение за отваряне на ценовите предложения за процедура с предмет:  „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани миячни машини, необходими за нуждите на Общинско предприятие "Чистота" – гр.Пловдив".