BG2006/018-343.10.01-1.25
" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

На 28.11.2008г. фирма „Чистота” сключи договор по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика.
Наименованието на проекта е „Придобиване на професионални умения и насърчаване на заетост за хора в неравностойно положение на пазара на труда”. Участници по изпълнение на проекта са „Чистота” ЕООД в качеството си на водеща организация, Община Пловдив – Партньор І и МУЦТПО-Пловдив – Партньор ІІ.
Изпълнението на проекта ще бъде в рамките на 9 месеца. Целта е да се повиши конкурентноспособността на хора в неравностойно положение на пазара на труда чрез придобиване на професионална квалификация и оптимизиране на дейностите във фирмата.

Целевата група се състои от 13 продължително безработни мъже, регистрирани от Дирекция „Бюро по труда”, на възраст до 29 години, от 30-49 години и над 50 години. Предвижда се и преквалификация на двама човека от персонала на фирма „Чистота”. Обученията са за мъже с оглед спецификата на дейностите, а именно – ремонт на съдове за твърд битов отпадък.
Специфичните цели на проекта са разкриване на 13 нови работни места, придобиване на професионална квалификация – теоретическа и практическа за електродъгово и въглеводородно заваряване. Това ще доведе до преодоляване на социалната изолация на продължително безработните лица и възвръщане на трудовите им навици. Спечелването на този проект ще подсигури поддръжката на съдовете за твърд битов отпадък, предоставени от Община Пловдив за ползване от „Чистота”.

Наред с това, за постигане на целите на проекта, ни се дава възможност да закупим инструменти и оборудване, свързани с изпълнението на проекта.

Проектното предложение на фирма „Чистота” е едно от най-високо оценените и в тази връзка договорът ще бъде връчен на управителя на дружеството Радослав Кошински на официална церемония, която ще се състои в Народен театър „Иван Вазов” на 16.12.2008г. от 11.00 часа.