Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 07.04.2011 г.

А) за откриване на процедура

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес

ОП "Чистота" – Община Пловдив, ул."Даме Груев" №64А, За: Радослав Иванов Угринов, България 4004, Пловдив, Тел.:  032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810

Общ адрес на възлагащия орган: https://www.chistota-plovdiv.com.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Околна среда

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.

V: МОТИВИ
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2011 г.

Възложител
Трите имена: Радослав Сергеев Кошински, упълномощен със Заповед №11ОА572/08.03.2011г. на кмета на Община Пловдив
Длъжност: Директор на ОП "Чистота"