BG2006/018-343.10.01-1.25

" Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Чистота" ЕООД-гр. Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

Във връзка с договора, който „Чистота” сключи по програма BG 2006/018-343.1001 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” с Министерство на Труда и Социалната политика, в базата на фирмата се извършва поддръжката и ремонта на съдовете за смет.

Бенефициентите вече получиха свидетелствата си за заварчици, след като преминаха успешно теоретически и практически курс по заваряване. Сега те извършват ремонтни дейности по старите и счупени съдове за смет и поддържат новите такива. Заваряването става в двете ремонтирани и напълно оборудвани за целта халета.