На 07.01.2019 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура,  с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив“.

Документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190103MyzY7544016