Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка и рециклиране на четки за мотометачна техника".