Със Заповед № 6/06.01.2016г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка по реда на Глава осма “а“ от ЗОП, с предмет: „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана под уникален № 9049390 в Портала на обществените поръчки на АОП на 06.01.2016г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151219fYSj2483425.