Публична покана с предмет "Доставка на приспособления за събиране на твърд отпадък", публикувана в сайта на АОП под уникален номер /ID/: 9030063.