В резултат на предприетите от Община Пловдив мерки качеството на въздуха в града непрестанно се подобрява, съобщи директорът на ОП „Чистота“ Иван Стоянов, като се основа на данните за април и май 2017 г. на станция „Каменица“, където няма нито един ден с превишение на фини прахови частици.

Положителните тенденции личат и от извършената съпоставката за периода 2011 – 2016 г. Ако през 2011 г. отчетените стойности на средногодишната концентрация на фини прахови частици от контролно-измервателната станция „Каменица“ е била 63,8 микрограма на кубичен метър, през 2016-а параметрите спадат до 42,3, тоест отбелязано е намаление от 21,5 микрограма/куб. м. С 21  микрограма/куб. м по-ниска концентрация отчита измервателната станция на „Баня Старинна“, тенденцията продължава и след преместването й в район „Тракия“.

Освен концентрацията, намалява и броят на дните с превишение на фини прахови частици – съответно с 91 на „Каменица“ /2011 г. – 160 дни, 2016 г. – 82 дни/ и 107 на „Баня Старинна“ /2011 г. – 150 дни, 2015 г. – 43 дни/, като тенденцията се запазва и след преместването на измервателната станция в „Тракия“. 

Принос за подобряване на обстановката има промяната в поддържането на пътната инфраструктура при зимни условия – вместо инертните материали се използват  предимно сол и калциев дихлорид. От над 6000 т пясък, използван през 2010 г., количеството му започва да спада драстично, като през 2015 г. достига рекордно ниските 1,3 т. Инертните материали сега съставляват едва  0,2 на сто от общото количество материали, поставени са единствено по автобусните спирки и се използват при необходимост.

За намаляване негативното въздействие върху околната среда  от комуналните дейности се инвестира в закупуване на приспособления за събиране на твърди битови отпадъци, като за периода 2012-2016 г. е извършена цялостна подмяна на храстовите метли с PVC приспособления за ръчно метене, въведено е механизирано отстраняване на праха от уличните площи.

Иван Стоянов подчерта, че е завишена кратността по дейностите „Машинно миене“ и „Машинно метене“ според категорията улици. През 2011 г. например машинно метене е извършвано само на улиците I категория, а машинно миене – на I и II категория улици /съответно 36 и 12 пъти годишно/, като улиците III категория остават извън обхвата на този тип комунални дейности. За сравнение: през 2016 г. улиците I категория са метени машинно 179 пъти, II и III категория – 17 пъти, а 78 пъти – тротоари, паркинги и велоалеи. През същата година машинно миене е извършено 200 пъти на улиците I категория, 101 пъти – на II категория, 68 пъти – на III категория, и 36 пъти – на велоалеите. През 2017 г. се предвижда машинното миене на първокласните улици да достигне 210 пъти. 

От значение е и подмяната на техниката с модерни машини с по-голям капацитет, смята директорът на „Чистота“. В резултат на това са увеличени кратностите по механизираните дейности  „Машинно метене с оросяване и миене“, а велоалейната мрежа също е включена в общообслужваната площ по механизиран начин. Към момента ръчно поддържаната площ в декари съставлява 3,8 процента от общообслужваната единична площ в Пловдив или с 1,9 на сто по-малко от предходните години в полза на механизирано поддържана площ. Машинното миене се изпълнява с 32 процента повече от планираното, а машинното метене – с 26 на сто.

Състоянието на пътната инфраструктура е сериозна предпоставка за нивото на запрашеност. Според Иван Стоянов подмяната на паважните настилки с асфалтови и изграждането на нови тротоари дава възможност за по-качествено отнемане на праха чрез дейностите по механизирано поддържане. За подобряване на екологичната обстановка влияе също модернизирането на автобусите по линиите на масовия вътрешноградски транспорт, както и мощните залесителни кампании и откриването на нови зелени площи през последните години.