Отговор на постъпило искане за разяснение по документацията за участие