До всички участници в открита процедура с предмет "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП ”Чистота” – Община Пловдив през 2013г":

Уведомяваме ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет  "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП ”Чистота” – Община Пловдив през 2013г." ще бъдат отворени на 22.03.2013 г. от 15.30 часа (петък) в сградата на ОП „Чистота”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев № 64а, гр. Пловдив.