Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

ОП "Чистота" – Община Пловдив, ул."Даме Груев" №64А, За: Радослав Иванов Угринов, България 4004, Пловдив, Тел.:  032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810
Място/места за контакт: ОП "Чистота" – гр.Пловдив, ул."Даме Груев" №64А

Общ адрес на възлагащия орган: https://www.chistota-plovdiv.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионална или местна агенция/служба
Основна дейност на възложителя

Околна среда
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А – ОП "Чистота" и ОП "Градини и паркове" – Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39224100

Описание:
Метли

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

до 300000 броя
Прогнозна стойност без ДДС
600000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

а) гаранция за участие – 2000 /две хиляди/ лв.; б) гаранция за изпълнение на договора – 1 % от стойността на поръчката. Гаранциите са платими по банкова сметка – IBAN – BG 05 IORT 73753302002103, BIC- IORTBGSF при Инвест Банк АД или банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в лева по банков път, но не по-рано от 10 /десет/ дни след съответната доставка, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не е представил някой от изискуемите документи, съгласно изискванията на възложителя и ЗОП или мостри на предлаганите изделия. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от посочените в чл.47, ал.1, ал.2 или ал.5 от ЗОП обстоятелства.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”; 2.Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по ЗТР;Документ за самоличност, когато е физическо лице; 3.Удостоверение за актуално състояние – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП – в оригинал; 5. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител – прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП; 6.Декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката; 7.Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” – Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие; 8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;9.Доказателства за технически възможности на участника: подробно описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя;10.Документ за представена гаранция за участие;11. Проект на договор по приложен образец (Приложение №4), подписан и подпечатан от законния представител на участника; 12. Фотокопие на документа за закупена документация за участие; 13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 – Предлагана цена"; 15. Изрично пълномощно в случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал; 16.Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т.1–15, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.17.Списък на документите, съдържащи се в офертата. Всеки участник задължително представя мостра на предлаганите метли. Мострите се представят в отделно, маркирани с надпис по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А – ОП "Чистота".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Да са приключили с положителен финансов резултат (на печалба) 2010г.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Описание на метлите, съгласно спецификацията – Приложение №1 от документацията за участие на Възложителя. 2.Референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Минимум две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли от предходни години (но за период не повече от 3 години назад), адресирани до ОП „Чистота” – Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за доставка на предлагания продукт; тежест: 60
Показател: Техническо съответствие и качество ; тежест: 20
Показател: Срок за доставка ; тежест: 12
Показател: Срок на плащане ; тежест: 8
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.05.2011 г. Час: 15:00
Платими документи

ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
26.05.2011 г. Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2011 г. Час: 15:00
Място

гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, ОП "Чистота"
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ
VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ
VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията за участие в процедурата е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – https://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ