Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив по обособени позиции, съгласно спецификацията на стоките.

BG-Пловдив: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Доставки
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ОП "Чистота" – Община Пловдив, ул."Даме Груев" №64А, За: Радослав Иванов Угринов, България 4004, Пловдив, Тел.:  032 675811, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810
Общ адрес на възлагащия орган: https://www.chistota-plovdiv.com.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив по обособени позиции, съгласно спецификацията на стоките.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А – ОП "Чистота" – Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив по обособени позиции, съгласно спецификацията на стоките.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18110000
Описание:
Работно облекло
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
до 11 200 броя
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
12

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
а) гаранция за участие – по 20 лв. за всяка обособена позиция; б) гаранция за изпълнение на договора – 1 % от стойността на поръчката. Гаранциите могат да бъде представени в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на ОП „ЧИСТОТА” – Пловдив или внесена по банкова сметка на ОП "ЧИСТОТА" – Пловдив IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив или безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат
Плащането се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път след съответната доставка.
ІІІ.1.4) Други особени условия
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не е представил някой от изискуемите документи, съгласно изискванията на възложителя и ЗОП или мостри на предлаганите изделия. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от посочените в чл.47, ал.1, ал.2 или ал.5 от ЗОП обстоятелства.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Оферта, направена по образец – Приложение №3 от документацията за участие, подписана и подпечатана от законния представител на участника и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”;2.Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по ЗТР;3.Удостоверение за актуално състояние-в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие(отнася се само за участници,които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 отЗОП; 5.Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две препоръки за добро изпълнение на договор в рамките на предходните 2 години за доставка на работно облекло и/или лични предпазни средства от възложители по смисъла на чл.7 отЗОП, адресирани до ОП „Чистота” за участие в настоящата процедура; 6.Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2010г.; 7.Доказателства за техническите възможности на участника: а)Информация за персонала и материалната база, които ще бъдат използвани във връзка с изпълнение на поръчката, представена под формата на декларация; б)Декларация за гаранционния срок за изделията, които се предлагат и за готовността на участника да подмени съответното изделие,загубило защитните си свойства преди изтичане на посочения срок; в)Техническа характеристика (спецификация) на всяко едно от предлаганите изделия с посочване на рисковите фактори,от които защитава изделието, г) Инструкция за употреба, почистване и съхранение; 8.Документ за представена гаранция за участие;9. Проект на договор по образец (Приложение №5), подписан и подпечатан от законния представител на участника;10.Фотокопие на документа за закупена документация за участие;11.Нотариално заверено пълномощно в случай,че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника;12.Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител – прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП; 13.Декларация за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчка, подписана от управителя или изпълнителния директор, съотв. от членовете на управителния орган на подизпълнителя;14.Ценово предложение на участника като част от неговата оферта–поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 – Предлагана цена". Всяко ценово предложение се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик,надписан с номера и/или наименованието на обособената позиция,за която е подадено ценовото предложение–напр:„Плик №3 – Предлагана цена за обособена позиция №…”;15.Други документи, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти;17.Списък на документите, съдържащи се в офертата и списък на мострите на предлаганите изделия. Всеки участник задължително представя мостри на предлаганите изделия в отделна, запечатана опаковка, надписана по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в гр.Пловдив, ул."Даме Груев" 64А – ОП "Чистота".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: Да са приключили с положителен финансов резултат (на печалба) 2010г.;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Информация за персонала и материалната база, които ще бъдат използвани във връзка с изпълнение на поръчката, представена под формата на декларация, подписана от законния представител на участника; 2.Декларация за гаранционния срок (срока на износване) за изделията, които се предлагат и за готовността на участника да подмени съответното изделие,загубило защитните си свойства преди изтичане на посочения срок; 3. Техническа характеристика (спецификация) на всяко едно от предлаганите изделия с посочване на рисковите фактори, от които защитава изделието, подписана от законния представител на участника; 4. Инструкция за употреба, почистване и съхранение, подписана от производителя или законния представител на участника.
Минимални изисквания: 1.Да притежават собствена или наета база за производство или търговия със стоки, предмет на обществената поръчка. 2.Да предлагат минимум 12 месеца гаранционен срок на предлаганите изделия. 3.Предлаганите изделия да защитават от рисковите фактори, посочени в Приложение Б от настоящото обявление.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение по обособени позиции; тежест: 40
Показател: Качество на предлаганите стоки; тежест: 40
Показател: Срок на плащане; тежест: 10
Показател: Срок на доставка след заявка от Възложителя; тежест: 10
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.05.2011 г. Час: 15:00
Платими документи
ДА
Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2011 г. Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
60
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2011 г. Час: 15:00
Място
гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, Оп "Чистота"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация
Достъп до документацията за участие в процедурата е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – https://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.:  02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
07.04.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Шуба, студо- и влагозащитна
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава: Ниска температура на въздуха от + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности; Противозамърсяваща. • Изисквания към конструкцията: Полушубата-шуба – да бъде с два долни джоба, комбинирани – предни и странични, и един горен вътрешен джоб с цип. Тегелирана вата към хастара. • Цвят – червен със светлоотразителна лента подходящ за изработка на мъжко и дамско облекло; На гърба да има емблема на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив • Изисквания към плата: Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18220000
Описание:
Дрехи за предпазване от лошо време
3) Количество или обем
до 160 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Непромокаеми мушама с качулка
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава – валежи, пръски агресивни течности, прах и въздушни течения. • Изисквания към конструкцията – да има закопчаване с цип и повторно закопчаване с копчета. Качулката да има шнур за пристягане. Подлепени шевове. На гърба да има емблема на ОП „Чистота” – Община Пловдив • Изисквания към плата: Материя – текстилна основа, двустранно промазана с PVC. Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори. • Цвят – сигнален,
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18224000
Описание:
Дрехи от промазана или импрегнирана тъкан
3) Количество или обем
до 390 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Каучукови / PVC ботуши (къси) – 36-38 см.
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава – подхлъзване, пръски вода и мокри повърхности. • Изисквания към конструкцията – с грайферно ходило и бомбе.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18830000
Описание:
Предпазни обувки
3) Количество или обем
до 260 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Непромокаеми обувки
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава – наранявания на ходилото и пръстите от удар, защита на глезена , срещу подхлъзване и за работа при минусови температури. • Изисквания към конструкцията – грайферно антистатично ходило, антиалергични, противоизпотяващи стелки, топла подплата, с метална пластина и метално бомбе.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18831000
Описание:
Обувки със защитно метално бомбе
3) Количество или обем
до 460 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Отразяващи елеци (елек сигнален)
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава – защита на работещите по отстраняване на аварии в градски и извънградски условия върху пътното платно – като участници в движението по смисъла на Закона за движение по пътищата. • Изисквания към конструкцията – лек, надежден, необременяващ и достатъчно добре сигнализиращ. Да има ясно изразени светлоотразителни свойства, видими с невъоръжено око, вкл. и на прикачената светлоотразителна лента. На гърба да има емблема на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18110000
Описание:
Работно облекло
3) Количество или обем
до 430 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Манта дамска (дълъг ръкав)
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава: Работното облекло за работа на открито. Замърсени повърхности. Мокри повърхности. • Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), копчета. На предния горен джоб да има емблема – лого на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив • Цвят – по заявка на възложителя. /червен със светлоотразителна лента/ • Изисквания към плата: памук.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18110000
Описание:
Работно облекло
3) Количество или обем
до 320 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Манта дамска (къс ръкав)
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава: Работното облекло за работа на открито. Замърсени повърхности. Мокри повърхности. • Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), копчета – тик так. На предния горен джоб да има емблема – лого на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив • Цвят – по заявка на възложителя. /червен със светлоотразителна лента/ • Изисквания към плата: памук
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18100000
Описание:
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
3) Количество или обем
до 260 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Анцунг – долнище (дамски)
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава – валежи, пръски агресивни течности, прах и въздушни течения. • Изисквания към конструкцията – да има закопчаване с цип и повторно закопчаване с копчета. Качулката да има шнур за пристягане. Подлепени шевове. На гърба да има емблема на ОП „Чистота” – Община Пловдив • Изисквания към плата: Материя – текстилна основа, двустранно промазана с PVC. Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори. • Цвят – сигнален,
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18110000
Описание:
Работно облекло
3) Количество или обем
до 390 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Костюм работен с гащеризон
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава: Температура на въздуха + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности; • Изисквания към конструкцията – комплект, състоящ се от яке и гащеризон. Якето е с пластмасов цип, три предни джоба, единият – горен с емблема ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив, един вътрешен джоб. Гащеризонът е с цип, с четири джоба, от които два предни, един на гръдната част (с цип) и един страничен на десния крачол. • Цвят – по заявка на възложителя; червен • Изисквания към плата: памук и полиестер, свиваемост – до 5%, да защитават от горепосочените рискови фактори.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18110000
Описание:
Работно облекло
3) Количество или обем
до 130 броя
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Ръкавици
1) Кратко описание
• Рискови фактори, от които да защитава: Срещу механични въздействия – пробождащо, режещо и триещо въздействие. • Изисквания към конструкцията – с пет пръста, с памучна подплата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18141000
Описание:
Работни ръкавици
3) Количество или обем – до 50