Отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на метли за нуждите на ОП „ Чистота и ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив

На основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП обявявам, че на 14.06.2011г. в 16:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота”, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 64а в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на метли за нуждите на ОП „ Чистота и ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив.