На основание чл. 69 а, ал.3 от ЗОП обявявам, че на 22.06.2011 г. в 16:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота”, гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” 64 а в директорския кабинет ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив.