СИГНАЛИ пишете ни
АНКЕТА Вашето мнение е важно

Обществени поръчки

Обществени поръчки

1.Доставки на вакуумни устройства (прахосмукачки) за събиране на листа и дребногабаритен
отпадък за нуждите на ОП „Чистота“ – Община Пловдив“
Наименование на възложителя:ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА – ПЛОВДИВ
Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0111
https://app.eop.bg/today/163717
Дата на публикуване: 12.10.2021
Прогнозна стойност:BGN 41 600,00
Обект на ОП: Доставки
Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

2. ”Доставка на един брой фабрично нов челен товарач за нуждите на ОП „Чистота“ – Община
Пловдив”
Наименование на възложителя:ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА - ПЛОВДИВ
Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0107
https://app.eop.bg/today/162082
Дата на публикуване: 05.10.2021
Прогнозна стойност:BGN 116 666,67
Обект на ОП: Доставки
Вид на поръчката: Открита процедура

3. „Доставка на специализирана техника и инвентар за нуждите на ОП „Чистота“ - Община
Пловдив, по обособени позиции“
Наименование на възложителя:ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА – ПЛОВДИВ
Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0003
https://app.eop.bg/today/181126
Дата на публикуване: 10.01.2022
Прогнозна стойност:BGN 113 000,00
Обект на ОП: Доставки
Вид на поръчката: Публично състезание