Със Заповед № 5/05.01.2016г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка по реда на Глава осма “а“ от ЗОП, с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Публичната покана е публикувана под уникален № 9049360 в Портала на обществените поръчки на 05.01.2016 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151219MREl2493629.