На 04.05.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и внедряване на подземни контейнери за смет по улица „Отец Паисий” – град Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  N  9075680 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180503whvn6494320