На 27.11.2017 г. директорът на ОП „Чистота”- Пловдив откри обществена поръчка – открита процедура,  с предмет: „Доставка на специализирана маркировъчна техника за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив: за боядисване и поддържане елементите на техническата инфраструктура в град Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана в Портала на обществените поръчки на 27.11.2017 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес: 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171121jkVn5603054