На 01.08.2018 г. директорът на ОП „Чистота” – Пловдив откри обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота" – Община Пловдив по 3 (три) самостоятелно обособени позиции".

Информацията за поръчката е публикувана под  уникален  № 860678 в Портала на обществените поръчки,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180715BvYH6777643