На 23.11.2016 г. директорът на ОП „Чистота”-Пловдив откри обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9058962 в Портала на обществените поръчки на 23.11.2016 г.,  а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161122BkyF3914168