Обществена поръчка за доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя метачни машини за нуждите на ОП "Чистота" – гр. Пловдив

Документацията не е активна считано от 17:00 на 25.07,2014г.