Със заповед на директора на ОП "Чистота" е обявена обществена поръчка  – публично състезание, с предмет: „Доставка на 2 (два) броя автоматизирани, самопочистващи се стационарни тоалетни кабини за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив”.

Хиперлинк към електронното досие на поръчката – 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171211Kvow5723479