Документацията за публична покана  с предмет: „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив” може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес  – http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150119mxDk737132

Съгласно чл. 85 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки от кмета на Община Пловдив, утвърдени със Заповед № 14ОА2496/30.09.2014г., профилът на купувача се намира на интернет адрес: www.plovdiv.bg