«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ – Община Пловдив»

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в открита процедура с предмет:

„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив по обособени позиции“

Настоящата документация се издава на основание чл. 28, т.1 от ЗОП и съдържа:

1. Решение №30/07.04.2011г.. на Директора на ОП „Чистота” – Община Пловдив

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка

3. Спецификация на работното облекло и лични предпазни средства – Приложение № 1

4. Условия за участие и провеждане на процедурата – Приложение № 2

5. Образец на офертата – Приложение № 3

6. Образец на ценово предложение – Приложение № 4

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 5

гр. Пловдив/ м. Март 2011 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на специалното работно облекло и личните предпазни средства за нуждите
на ОП „Чистота” – Община Пловдив, ул. Даме Груев №64А

Обособена позиция 1: Шуба, студо- и влагозащитна:
• Рискови фактори, от които да защитава: Ниска температура на въздуха от + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности; Противозамърсяваща.
• Изисквания към конструкцията: Полушубата-шуба – да бъде с два долни джоба, комбинирани – предни и странични, и един горен вътрешен джоб с цип. Тегелирана вата към хастара.
• Цвят – червен със светлоотразителна лента подходящ за изработка на мъжко и дамско облекло; На гърба да има емблема на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив
• Изисквания към плата: Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори.
• Брой – до 160 бр.

Обособена позиция2: Непромокаеми мушама с качулка:
• Рискови фактори, от които да защитава – валежи, пръски агресивни течности, прах и въздушни течения.
• Изисквания към конструкцията – да има закопчаване с цип и повторно закопчаване с копчета. Качулката да има шнур за пристягане. Подлепени шевове. На гърба да има емблема на ОП „Чистота” – Община Пловдив
• Изисквания към плата: Материя – текстилна основа, двустранно промазана с PVC. Платовете да бъдат промазани и да защитават от посочените рискови фактори.
• Цвят – сигнален,
• Брой – до 390 бр.

Обособена позиция 3: Каучукови / PVC ботуши (къси) – 36-38 см.
• Рискови фактори, от които да защитава – подхлъзване, пръски вода и мокри повърхности.
• Изисквания към конструкцията – с грайферно ходило и бомбе.
• Брой – до 260 бр.

Обособена позиция 4: Непромокаеми обувки:
• Рискови фактори, от които да защитава – наранявания на ходилото и пръстите от удар, защита на глезена , срещу подхлъзване и за работа при минусови температури.
• Изисквания към конструкцията – грайферно антистатично ходило, антиалергични, противоизпотяващи стелки, топла подплата, с метална пластина и метално бомбе.
• Брой – до 460.

Обособена позиция 5: Отразяващи елеци (елек сигнален):
• Рискови фактори, от които да защитава – защита на работещите по отстраняване на аварии в градски и извънградски условия върху пътното платно – като участници в движението по смисъла на Закона за движение по пътищата.
• Изисквания към конструкцията – лек, надежден, необременяващ и достатъчно добре сигнализиращ. Да има ясно изразени светлоотразителни свойства, видими с невъоръжено око, вкл. и на прикачената светлоотразителна лента. На гърба да има емблема на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив
• Брой – до 430 бр.
Обособена позиция 6: Манта дамска (дълъг ръкав):
• Рискови фактори, от които да защитава: Работното облекло за работа на открито. Замърсени повърхности. Мокри повърхности.
• Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), копчета. На предния горен джоб да има емблема – лого на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив
• Цвят – по заявка на възложителя. /червен със светлоотразителна лента/
• Изисквания към плата: памук.
• Брой – до 320 бр.

Обособена позиция 7: Манта дамска (къс ръкав):
• Рискови фактори, от които да защитава: Работното облекло за работа на открито. Замърсени повърхности. Мокри повърхности.
• Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), копчета – тик так. На предния горен джоб да има емблема – лого на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив
• Цвят – по заявка на възложителя. /червен със светлоотразителна лента/
• Изисквания към плата: памук
• Брой – до 260 бр.

Обособена позиция 8: Анцунг – долнище (дамски):
• Рискови фактори, от които да защитава: Температура на въздуха + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности;
• Цвят – по заявка на възложителя; черен
• Изисквания към плата: поларена основа, кардиран полиестер с тегловна маса не по-малко от 300 гр./ кв.м., да защитават от горепосочените рискови фактори.
• Брой – до 240 бр.

Обособена позиция 9: Костюм работен с гащеризон:
• Рискови фактори, от които да защитава: Температура на въздуха + 12 до – 20 градуса; Пръски вода и мокри повърхности;
• Изисквания към конструкцията – комплект, състоящ се от яке и гащеризон. Якето е с пластмасов цип, три предни джоба, единият – горен с емблема ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив, един вътрешен джоб. Гащеризонът е с цип, с четири джоба, от които два предни, един на гръдната част (с цип) и един страничен на десния крачол.
• Цвят – по заявка на възложителя; червен
• Изисквания към плата: памук и полиестер, свиваемост – до 5%, да защитават от горепосочените рискови фактори.
• Брой – до 130 бр.

Обособена позиция 10: Ръкавици:
• Рискови фактори, от които да защитава: Срещу механични въздействия – пробождащо, режещо и триещо въздействие.
• Изисквания към конструкцията – с пет пръста, с памучна подплата.
• Брой – до 5000 бр.

Обособена позиция 11: Шапки с козирка:
• Рискови фактори, от които да защитава: слънце и претоплящи климатични условия.
• Изисквания към конструкцията – памучна материя, регурираща се обиколка, с малка емблема ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив отзад.
• Цвят – по заявка на възложителя.
• Брой – до 3550 бр.

Изделията трябва да отговарят на действащите стандарти.
Изделията следва да са етикирани съгласно действащата нормативна уредба.
Изделията трябва да предпазват от съответните рискове; да са подходящи за условията на работа, при които ще се използват; да са удобни за работниците / служителите; да са с посочен гаанционен срок (срок на износване).
Участниците представят мостри на изделията, които предлагат. Изделията следва да са придружени с указания за употреба, почистване и съхранение.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

І. УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект на обществената поръчка: Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив по обособени позиции, съгласно спецификацията на стоките. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи за срок от 12 месеца. 3. Място на изпълнение: ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. 4. Срок за изпълнение на доставките: срокът за доставка не може да бъде по-голям от 30 дни след получаване на заявка от Възложителя. 5. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще заплаща възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, в която са включени ДДС и всички разходи до краен получател – “ ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Плащането се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма. Плащането се извършва в лева по банков път след съответната доставка.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Условия за участие и изпълнение на поръчката: да отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените поръчки; да имат добра репутация като доставчици на стоките, които са предмет на обществената поръчка; да имат технически възможности за изпълнението на поръчката; да имат добро и/или стабилно икономическо и финансово състояние; 2. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайния срок за тяхното получаване; 3. Размер и условия на гаранцията за участие: 20 лв. за всяка обособена позиция, които Възложителят има право да задържи, при условие, че участникът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, оспори решението на Възложителя – до решаване на спора от съда, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.
За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти участниците ще бъдат уведомени два дни преди провеждането на заседанието на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив с адрес : https://www.chistota-plovdiv.com .
Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.
Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на ОП „Чистота” – Община Пловдив – https://www.chistota-plovdiv.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки и електронното издание на Държавен вестник.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в процедурата и разглеждане на ценовото предложение:
1. Оферта, направена по образеца – Приложение №3 от документацията за участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен представите и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката”.
2. Документ за регистрация или ЕИК, когато участникът е търговец, регистриран или пререгистриран по Закона за търговския регистър;
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено в рамките на месец преди датата на подаване на офертата – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР);
4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – декларации се приемат само в оригинал. Когато член на управителния орган на участника е юридическо лице, представителната власт на съответното физичиско лице в управителния орган на кандидата трябва да се удостовери с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, пълномощно или друг документ – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
5. Доказателства за търговската репутация: не по-малко от две препоръки за добро изпълнение на договор в рамките на предходните 2 години за доставка на работно облекло и/или лични предпазни средства от възложители по смисъла на чл. 7 от ЗОП, адресирани до ОП „Чистота” – Община Пловдив за участие в настоящата процедура и представени в оригинал или като нотариално заверено фотокопие. Удостоверяването на качеството на възложител на лицето, издало съответната референция е в тежест на участника.
6. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Отчет за приходите и разходите за 2010 г. и счетоводен баланс към 31.12.2010 г. – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” (отнася се само за участници, които не са регистрирани или пререгистрирани по ЗТР). В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
7. Доказателства за технически възможности на участника:
7.1. Информация за персонала и материалната база, които ще бъдат използвани във връзка с изпълнение на поръчката, представена под формата на декларация, подписана от законния представител на участника;
7.2. Декларация за гаранционния срок (срока на износване) за изделията, които се предлагат и за готовността на участника да подмени съответното изделие, загубило защитните си свойства преди изтичане на посочения срок;
7.3. Техническа характеристика (спецификация) на всяко едно от предлаганите изделия с посочване на рисковите фактори, от които защитава изделието, подписана от законния представител на участника;
7.4. Инструкция за употреба, почистване и съхранение, подписана от производителя или законния представител на участника.
8. Документ за представена гаранция за участие:
Вносна бележка (или Платежно нареждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. Банкова сметка на възложителя: IBAN: BG48IORT73753302500103, BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив или
Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, направена съгласно закона и условията на възложителя, която се представя в оригинал с приложени към нея документи за удостоверяване на представителната власт на лицето, подписало гаранцията – удостоверение за актуално състояние на Банката, издадено след датата на откриване на процедурата и представено в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие и/или друг документ (-и);
9. Проект на договор по приложен образец (Приложение №5), подписан и подпечатан от законния представител на участника;
10. Фотокопие на документа за закупена документация за участие;
11. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;
12. Декларация за ползване/не ползване на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, както и вида и дела на тяхното участие при изпълнение на обществената поръчка, ако участникът предвижда ползване на подизпълнители. Ако се предвижда ползването на подизпълнител – прилага се списък с данни на подизпълнителя, както и документите по чл.56, ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП;
13. Декларация подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя /ако се ползва такъв/, за съгласие за участие в изпълнението на обществената поръчката.
14. Ценово предложение на участника като част от неговата оферта – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Плик №3 – Предлагана цена". Броят на ценовите предложения трябва да съотвества на броя самостоятелно обособени позиции, за които се участва. Всяко ценово предложение се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, надписан с номера и/или наименованието на обособената позиция, за която е подадено ценовото предложение – например:„Плик № 3 – Предлагана цена за обособена позиция № …”.
15. Други документи (по усмотрение на участника), извън посочените в т. 1 – 14, свързани с условията и възможностите за изпълнение на поръчка, оценката на офертите или качеството на предлаганите продукти.
16. Списък на документите, съдържащи се в офертата и списък на мострите на предлаганите изделия. Списъците трябва да са от законния предсставител на участника или упълномощеното лице.
В случай, че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния представител на участника, то следва да представи изрично пълномощно – в оригинал;
Всеки участник задължително представя мостри на предлаганите изделия. Мострите се представят в отделна, запечатана опаковка, надписана по подходящ начин, за да се свърже с името и офертата на съответния участник. Мостри могат да се представят до датата и часа на получаване на офертите в ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т. 1 до т. 15 и списъка на документите, съдържащи се в офертата. Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от документите в съотвествие с изискванията на възложителя и мостри на предлаганите стоки.
Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 /дванадесет/ лева с ДДС, които се заплащат в касата на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Срокът за получаване на документация е до 15:00 ч. на 13.05.2011 г.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. Всеки участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка по една, няколко или всички обособени позиции. При изготвяне на офертата участниците трябва да се съобразят със спецификацията и строго да се придържат към образеца на офертата – Приложение №3 и указанията за нейното изготвяне и представяне за участие в процедурата. Всички документи на чужд език задължително се представят в превод на български от заклет преводач.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя. На всяка страница офертата се подпечатва с печата на участника и подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, представено с офертата. За всяка обособена позиция се прави отделно ценово предложение. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочват обособените позиции, за които се участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът за подаване на офертите е до 15:00 часа на 25.05.2011 г. в Деловодството на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.