«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ – Община Пловдив»

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодната оферта”
2. Показатели за оценка. Относителна тежест:
К1 – Цена за изпълнение на поръчката по обособени позиции: 40 %
К2 – Качество на предлаганите стоки: 40 %
К3 – Срок на плащане: 10 %
К4 – Срок на доставка след заявка от Възложителя: 10 %
3. Допустими стойности и формиране на оценката по показателите:
К1 – Цена за изпълнение на поръчката – допустими стойности: от 0 до 40 точки,
като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната
запетая по следната формула: К1 = ( K1 min / К1 конкретна ) х 40
К2 – Качество на предлаганите стоки – допустими стойности: от 0 до 40 точки, като конкретната оценката се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая като средноаритметична величина от оценките по показателя на всеки от членовете на комисията по провеждане на процедурата. За определяне на общата оценката за качество се преценява степента на съответствие на предлаганите стоки със следните изисквания:
– да предпазват добре от съответните рискове: 0 – 10 точки;
– да са подходящи за условията на работа, при които ще се използват: 0 – 10 точки;
– да са удобни за работниците / служителите: 0 – 10 точки;
– да са трайни, с голям експлоатационен срок: 0 – 10 точки;
При несъответствие (получена оценка от 0 точки) офертата не подлежи на оценка по другите показатели и се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП – поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.
Степента на съответствие се преценява от предоставените МОСТРИ и документи за качествените характеристики на предлаганите стоки, издадени от независими институции или лица, акредитирани за оценка на качеството на предлаганите стоки.
К3 – Срок на плащане – допустими стойности: от 0 до 10 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се увеличава срокът на плащане след датата на доставката оценката се увеличава с 0,1 точки.
К4 – Срок на доставка – допустими стойности: от 0 до 10 точки като конкретната оценката се определя (изчислява) по следния начин: за всеки ден, с който се намалява срокът на доставка, считано от крайния срок на доставка (30 дни) оценката се увеличава с 0,4 точки.
4. Комплексна оценка = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.
Критериите за оценка на офертите и методиката за оценка са приложими към всяка една от обособените позиции. За всяка обособена позиция се формира отделна комплексна оценка

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 26.05.2011 г. от 15:00 часа в административната сграда на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
Комисията, назначена със заповед на директора на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А в съответствие с ЗОП започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците на 26.05.2011 г. в 15:00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал.5 от ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия.
При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисията класира допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия «Икономически най-изгодната оферта». Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се предава на възложителя заедно с цялата документация. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП и 3). документ за направена гаранция за изпълнение; 4) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А Т А

за участие в открит конкурс за възлагане на обществената поръчка за доставка
на специално работно облекло и лични предпазни средства
за нуждите на ОП „Чистота“ – Община Пловдив

І. СЪДЪРЖАНИЕ

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:

1. Участник за изпълнение на обществена поръчка (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата, други идентификационни данни за участника):

2. Адрес и/или факс за връзка с участника:

3. Подизпълнители на обществената поръчка – ако има такива (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата, други идентификационни данни за подизпълнителя):

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):

5. Гаранционния срок (срока на износване) за изделията:

6. Срок за изпълнение на доставките (представя се обосновка за изпълнение в срок):

7. Начин и срок за плащане на цената на доставките:

8. Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в конкурса и качеството, в което се подписва. Печат на участника.

ОФЕРТАТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), изготвена по настоящия образец се поставя в Плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП !!!

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив по обособени позиции

от:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)

Предлагаме единична цена франко адреса на управление на възложителя за специално работно облекло/лични предпазни средства, посочени в Спецификацията на възложителя (Приложение №1 от документацията за участие), както следва:

ЗA ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №……… :
Единична цена:  …………………. лв.
ДДС (20%):  …………………. лв.
Крайна цена с ДДС:  …………………. лв.

*Посочената цена трябва да е за 1 брой/комплект артикул

………………………………
(име, подпис, печат)

Дата: ………………………. г.

П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив”

Днес, ……… 2011 год. в гр. Пловдив между:

1. ОП „Чистота” – Община Пловдив, БУЛСТАТ 0004715040604, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А, чрез директора РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ КОШИНСКИ, ЕГН 8009194600, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ и
2. ……………………………………………………………………., със седалище и адрес на управление: гр. …………………………, ул. „…………………………………” № ………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………., чрез представляващия дружеството …………………………………………………………………………………, ЕГН …………………………………, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, на основание чл. 74, ал. 1, от ЗОП във връзка с Решение № ….. /………….г. на Директора на ОП „Чистота” – Община Пловдив, и проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр.Пловдив, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА работно облекло и лични предпазни средства (наричан по нататък „стоките”), посочени точно в Приложение №1 – офертата на ПРОДАВАЧА, която е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от КУПУВАЧА.
1.2. Доставките се извършват по заявка на КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ е задължен да приеме и заплати само количеството стоки, което е заявил и което е доставено при условията на настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви цялото количество по Приложение №1. КУПУВАЧЪТ може да заяви по-голямо количество от едни стоки за сметка на други при положение, че не се превишава общата стойност на този договор.

ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА.

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща на ПРОДАВАЧА за извършените доставки е крайната доставна цена на стоките, предложена от ПРОДАВАЧА и посочена в лева (с ДДС) в Приложение №1 към настоящия договор.
2.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на договора. Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА: …………………………………………………………, в срок от …………………………………………………….
3.2. Доставените стоки се заплащат при условията на Приложение №3, след доставката и представяне на фактура и приемо-предавателна форма.
3.3. Банковите разходи по превода са за сметка на КУПУВАЧА.
3.4. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до … дни след получаване на заявка от страна на ПРОДАВАЧА.
4.2. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен веднага да съобщи на КУПУВАЧА за предстоящото закъснение, за причините, водещи до закъснение, и за възможностите и възможния срок за доставка. Съобщаването е писмено. В противен случай, ПРОДАВАЧЪТ губи правата си по този договор.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател – ОП „Чистота” – Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.
5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 1.) да достави стоките в договорения срок и да ги предаде етикирани и придружени с необходимата документация за качество и инструкции за употреба; 2.) да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне; 3.) след доставяне на стоките до крайния получател да представи на КУПУВАЧА документите, изброени в точка 3.2. от настоящия договор.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

8.1. КУПУВАЧЪТ се задължава: 1). да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор; 2). да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
8.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил писмено. В тежест на КУПУВАЧА е да удостовери заявката и нейното получаване от ПРОДАВАЧА.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ.

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на ОП „Чистота” – Община Пловдив.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателна форма, удостоверяваща че стоките от съответния вид, количество и качество са получени.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

11.1. КУПУВАЧЪТ предявява пред ПРОДАВАЧА рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/
– при доставяне на стоки не от договореният вид, посочен в т. 1.1. при приемането;
– при констатиране на на стоките.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-предавателната форма, която се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) стоките, като по преценка на приносителя стоките могат да останат на съхранение и отговорно пазене при КУПУВАЧА. В този случай собствеността върху стоките не се преминава върху КУПУВАЧА. Рекламациите се предявяват на ПРОДАВАЧА в тридневен срок,
11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия гаранционен срок, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от независим контролен орган, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за установените недостатъци в седемдневен срок.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламация за явни недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срока по т. ІV от настоящия договор за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци ПРОДАВАЧЪТ длъжен в срока по т. 4.1. да замени стоките за своя сметка и риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.
12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 50 на сто от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
12.3. При забава в доставките от страна на ПРОДАВАЧА, продължила повече от половината от уговорения в т. 4.1. срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на ПРОДАВАЧА подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай КУПУВАЧЪТ не дължи обезщетение за претърпените от ПРОДАВАЧА вреди поради прекратяването на договора.
12.4. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.3., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.
15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс.
15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:  ЗА КУПУВАЧА:
……………………………  гр. Пловдив, ул. Даме Груев 64А

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.