На 13.02.2019 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на полиетиленови чували за смет и пясък за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”
Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 9085613 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190208PKkW7753029