На 01.11.2018 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка, тип открита процедура, с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив“.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален № 00267-2018-0114 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181026NSgW7223157