Документация за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП "Чистота" – Община Пловдив, през 2013 г."