На 06.12.2018 г. директорът на ОП "Чистота" – Пловдив откри обществена поръчка, тип събиране на оферти с обява,  с предмет „Доставки на резервни колела за контейнери тип „BOBR” за нуждите на ОП „Чистота” – Пловдив”.

Информацията за поръчката е публикувана под уникален №9083980 в Портала на обществените поръчки на АОП, а документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде изтеглена на профила на купувача с адрес:

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181203TkSA7435980