«Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове»

OБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

І. СЪДЪРЖАНИЕ

* Всяка оферта трябва да има най-малко следното съдържание:

1. Участник за изпълнение на обществена поръчка: (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител и представителство във връзка с участието в процедурата, други идентификационни данни за участника)

2. Адрес и/или тел./факс за връзка с участника:

3. Подизпълнители на обществената поръчка – ако има такива (наименование, фирмено дело, ЕИК, седалище и адрес на управление, представителство по закон и във връзка с участието на подизпълнителя в процедурата, други идентификационни данни за подизпълнителя);

4. Дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката (ако има подизпълнители):

5. Срок на доставка: ___________________ дни след заявка от възложителя (но не повече от 14 дни).

6. Срок за плащане: ________________________________ дни/месеци след доставка (но не по-рано от 10 дни)

7. Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде
_______________________ /______________________________/ календарни дни (но не по-малко от упоменатото в Обявлението) от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

8. Съгласни сме да поддържаме складова наличност от 2 000бр. метли във всеки един момент от срока на изпълнене на поръчката.

9. Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в открития конкурс и се задължаваме да ги спазваме.

Дата: ……………………..2011 год.  Подпис:………………………..
/_____________________/
гр. …………………………….

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

…………………………………………………………..…………………………………………………….
(наименование на участника)

за доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на
ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”

Единична цената на предлаганите метли с ДДС – франко адреса на управление на ОП„Чистота”, ул. „Даме Груев” 64А е

……………………………………………………………………

Декларирам, че сме запознати с условията и че предложената цена е фиксирана за срока на действие на договора за обществената поръчка.

Дата: ____________ год.  Подпис: ___________________

/_____________________/

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА МЕТЛИ

Днес, ……………………… год. в гр. Пловдив, между:
1. ОП „ЧИСТОТА“ – Община Пловдив, БУЛСТАТ 0004715040604, представлявано от директора РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ КОШИНСКИ, упълномощен със Заповед 110А572/08.03.2011г. от Кмета на Община Пловдив, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. …………………………………………………………………………, със седалище и адрес на управление: гр. …………………………, ул. „…………………………………” № ………., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………., чрез представляващия дружеството …………………………………………………………………………………, ЕГН …………………………………, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна на основание чл. 41, ал. 1, от ЗОП във връзка с Решение № ……../ ………. на Директора на ОП „ЧИСТОТА” – Община Пловдив, и проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на метли за дейността по ръчно метене за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове”, се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ метли с характеристики, описани подробно в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви цялото количеството метли, посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Стойността на МЕТЛИТЕ е до 600 000 лв., с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложена при проведената процедура по реда на ЗОП, представляваща неразделна част от този договор.
2.2. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната сметка на ПРОДАВАЧА: …………………………………………………………, в срок от …………………………………………………….

3. СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът за изпълнение на настоящия договор е две години, считано от датата на подписването му.

4. СРОК НА ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

4.1. Срокът на доставка е ………………. след получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя метлите в адреса на управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – гр.Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64А чрез подписване на приемо- предавателен протокол от упълномощени представители на договорните страни, неразделна част от настоящия договор.
4.3. При предаването на метлите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги преглежда за видими
недостатъци и ако намери такива уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.4. Предаването на метлите и направените възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверяват с протокол, подписан от оторизирани представители на двете страни, който се прилага към настоящия договор.
5.НЕУСТОЙКИ

5.1. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,1% на ден, но общо не повече от 1 % от договорната стойност.
5.2. При пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на гаранцията за добро изпълнение.
5.3. Неустойка не се дължи за неспазване на срок поради форсмажорни причини.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
6.2. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма.
6.3. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс
или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на
изявлението.
6.4. Настоящият договор не може да бъде изменен или допълнен от страните съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
6.5. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе гаранция за
качествено изпълнение на договора в размер на …………………….…………….. лева, представляващи 1% (един процент) от общата стойност на
договора. Същата се освобождава в двудневен срок след изтичане срока на договора.
6.6. Неразделна част от този Договор са :
– Техническа оферта /подробно точно описание на предлаганите метли/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Приемо-предавателен протокол;
6.7. При несъответствие между предвиденото в този договор и Общите търговски
условия, ще се прилагат разпоредбите на настоящия договор.
6.8. Всички евентуални спорове, породени от този договор или отнасящи се до него ще се уреждат чрез разбирателство и взаимни отстъпки на страните и ако това не може да бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен към съответния съд.
6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е запознат и приема целите и политиките по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ОП „Чистота“ – Община Пловдив, провеждани съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
6.10. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от договарящите се страни и влиза в сила след подписването му.

Банкови реквизити на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG48IORT73753302500103,
BIC: IORT7375, „Инвестбанк” АД, Клон Пловдив

Банкови реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……………………………………….

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:___________ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:__________________
/Радослав Кошински – директор на
ОП „Чистота” – Община Пловдив/