«Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП “Чистота“ – Община Пловдив»

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Внесената от ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер на ……………………………………., представляваща 1/един/ процент от стойността на договора без ДДС, може да бъде задържана от КУПУВАЧА при условие, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла у КУПУВАЧА.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът е със срок на действие от една година, считано от датата на подписването му.
17.2. Настоящият договор не може да бъде променян и допълван за срока на неговото действие, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
17.3. ПРОДАВАЧЪТ е запознат и приема целите и политиките по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда на КУПУВАЧА – ОП „Чистота” – Община Пловдив, провеждани съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
17.4. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.

ЗА КУПУВАЧА:……… ЗА ПРОДАВАЧА:……….

Радослав Кошински  ……………………………………………………………
Директор ……………………………………………………………
ОП „Чистота” – Община Пловдив ……………………………………………………………